Menu Sluiten

PRIVACYBELEID

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

De website www.bergstrom.nl wordt beheerd door Bergström Koeltechniek BV.

Onze gegevens zijn:
Bergström Koeltechniek BV
KvK: 08098985
info@bergstrom.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. In principe heeft het onze voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens met ons deelt.

Wanneer u er toch voor kiest om persoonsgegevens in te vullen, zullen deze door ons verwerkt worden. Wij verwerken in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

NAW-gegevens;

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@bergstrom.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.